Wat geloof ik

 

WAT GELOOF IK?

Ik geloof,  dat de Heere Jezus Christus voor mijn zonden is gestorven, begraven en op de derde dag is opgestaan uit de doden, Hij is overgeleverd voor mijn zonden en opgewekt voor mijn rechtvaardigmaking, zie het evangelie:

“1Kor.15:1-4: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

En:

“Rom.4:25: Welke (Christus) overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

                                                                             —————————-

Ik geloof dat al mijn zonden zijn vergeven, dat wil zeggen: zonden die ik heb gedaan, die ik doe en die ik nog ga doen. En ik geloof dat omdat het in dat gedeelte van de Bijbel staat dat aan ons is gericht, zie de nu volgende teksten:

Ef.1:7: In Welken (Christus) wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

“Kol.1:14: In Denwelken (Christus) wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

Ziet u dat het in de verleden tijd staat? De zonden ZIJN vergeven! Dat betekent geenszins dat we maar raak kunnen zondigen. Paulus waarschuwt daar voor! Zie Rom.6:1 en 2.

                                                                             —————————-

Ik geloof dat de Apostel Paulus de door de Heer geroepen Apostel der Heidenen is en dat Paulus zijn evangelie heeft ontvangen van de opgestane Heer (zie Galaten 1:1 t/m 12) en dat de door hem geschreven brieven, Romeinen tot en met Filemon, geïnspireerd zijn door Gods Geest, en aan ons, als leden van het Lichaam van Christus, zijn gericht.  

De gehele Bijbel is voor ons geschreven maar niet alles is aan ons gericht. 2Tim.3:16  zegt:

“ Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

                                                                              —————————-

Ik geloof dat we heden leven in de bedeling der genade Gods zoals dat staat in Efeziërs 3:2 en dat in die bedeling het evangelie der genade Gods (Hand.20:24) wordt verkondigd (1Kor.15:1-4).

                                                                               —————————-

Ik geloof in de Opname van de gemeente, het Lichaam van Christus, vóór aanvang van de Verdrukking. (1Thess.4:13-18 en 1Kor.15:51 t/m 54).

                                                                               —————————-

Ik geloof in de wederkomst van Christus op aarde ná de grote verdrukking, voor Israël, wanneer Hij plaats zal nemen op de troon van David. (Zacharias 14 en Openbaring 20).

In de artikelen en de boeken, op deze site, kunt u meer lezen over: “WAT IK GELOOF”.

 

E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl