Waarom deze site

 

WAAROM DEZE SITE?

“Waarom deze site”, want er zijn al zoveel. Helemaal mee eens! Inderdaad zijn er veel sites die allerlei dingen betreffende de Bijbel hebben te zeggen. Er zijn sites die elkander, qua uitleg van de Bijbel, volkomen tegenspreken. De vraag is: Hoe kan dat? Leest men wel dezelfde Bijbel of is er nog iets anders aan de hand? Het is inderdaad maar de vraag of men dezelfde Bijbel leest! Maar buiten dat is er inderdaad ook iets anders aan de hand en daarover vindt u veel informatie in de “artikelen” en “boeken” op deze site.

Betreffende de Bijbel zijn er inmiddels zoveel vertalingen gemaakt dat je je af gaat vragen waarom men dat doet en of dat wel nodig is. Onder het gedeelte:  “Welke Bijbel” leest u hoe de diverse vertalingen tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Zelf maak ik gebruik van de Statenvertaling 1946 en soms, ter verduidelijking, de Engelstalige, King James Bijbel van 1611.

U en ik blijven zelf verantwoordelijk voor wat we geloven. We kunnen, voor de rechterstoel van Christus (2Kor.5:10), onze verantwoordelijkheid niet afschuiven naar een predikant of voorganger of wie dan ook. Vaak wordt, ten onrechte, Hebr.13:17 aangehaald, maar dat is niet op ons van toepassing in de huidige bedeling. 

Vaak hoor je mensen zeggen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt, en, indien ze van mening zijn, of dat het hun is geleerd, dat alles wat geschreven staat in het zogenaamde Nieuwe  Testament, Mattheüs tot en met Openbaring, aan ons is gericht om te gehoorzamen, hebben ze nog gelijk ook! Maar het is niet juist, want daardoor ontstaat nu juist de enorme verwarring en komt het voor dat er gelovigen zijn die om die reden afhaken, ik heb het hier, met betrekking tot het afhaken, NIET over het al dan niet behouden zijn maar over een afnemende interesse in geestelijke dingen.

Maar, ondanks dit alles blijven we allen zelf verantwoordelijk, daar komt geen enkele gelovige onderuit! Echter is niet alles in het zogenaamde Nieuwe Testament aan ons gericht om te gehoorzamen. In de artikelen wordt daar duidelijkheid over verschaft.

Studiehulp

Miles Coverdale heeft in het verleden”,  in de Protestantse Reformatie, een praktische tip gegeven voor het bestuderen van de Bijbel, het Woord van God, namelijk:

“Het zal tot grote hulp zijn om de Schrift te verstaan indien gij niet alleen opmerkt wat  wordt gesproken of geschreven, maar over wie en tot wie, met welke woorden, in welke tijd, waar, met welke bedoeling, onder welke omstandigheden, en beschouwend wat er aan voorafgaat en wat er na komt”.

Met andere woorden: Terwijl de gehele Bijbel, Genesis tot en met Openbaring, voor ons is geschreven (zie 2 Tim.3:16), is niet alles aan ons gericht om te gehoorzamen.

De Bijbel gedeelten die specifiek aan ons zijn gericht zijn de brieven die zijn geschreven door onze Apostel der Heidenen, Paulus. Dat zijn de brieven Romeinen tot en met Filémon.  Merk op dat al die brieven beginnen met: “Paulus,…..”.

Een voorbeeld van een tegenstelling die verwarring veroorzaakt

Matth.6:9 t/m 13, het zogenaamde “Onze Vader”, wordt vaak aangehaald, doch de verzen 14 en 15 niet! Waarom eigenlijk niet, die behoren toch ook tot de context? Hier volgen twee teksten die elkaar tegenspreken, zelfs zodanig dat de behoudenis er van afhangt:

(1)-“Mattheüs 6:14-15: 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

Ziet u het? Het gaat hier om  “voorwaardelijke” vergeving, ALS….DAN!  

En:

(2)-“Efeziërs 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Hier gaat het om “onvoorwaardelijke” vergeving.

Deze teksten verschillen van elkaar omdat ze thuis horen in van elkander verschillende bedelingen. De tekst uit Mattheüs hoort thuis in het Evangelie van het koninkrijk en was  gericht aan het volk Israël, en de tekst uit de brief aan de Efeziërs hoort thuis in het Evangelie der genade Gods en is voor de huidige bedeling (Ef.3:2) en is voor iedere gelovige want er is nu geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. In de brieven van de Apostel Paulus komt dat duidelijk naar voren.

Wat zijn bedelingen?  Bij veel mensen roept dat bij voorbaat weerstand op omdat ze, misschien, ooit eens hebben gehoord over de extreme ultra bedelingen leer, maar dat is op deze site geenszins het geval.

Zie hieronder een beknopte uitleg van hetgeen onder een “BEDELING” wordt verstaan:

“Het woord “bedeling”  (Ef.3:1 t/m 3) komt van het woord “uitdelen” (1Kor.4:1 en 2). Dus een bedeling is het “uitdelen” van Gods wil gedurende een bepaalde periode aan een bepaalde groep mensen. Met andere woorden, een bedeling is Gods manier van omgaan met een groep mensen gedurende een bepaalde periode. Om een Bijbelpassage goed te begrijpen is het belangrijk om de periode te weten waarop het betrekking heeft en de groep van mensen op wie het van toepassing is. Daarom staat er in 2Tim.2:15:

“Benaarstig (weest ijverig) u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Uw aandacht wordt ook gevraagd voor  het zogenaamde “inlezen”.

Als voorbeeld nemen we Handelingen 2 vers 1 tot en met 47. Vindt u daar ook maar één aanwijzing dat dit gedeelte gericht is aan de Heidenen? Vindt u daar dat Petrus zegt dat Christus voor onze zonden is gestorven? Petrus beschuldigt de Joden er van dat ze hun Messias hebben gekruisigd. (Hand.2:36 en Hand.7:52).

We mogen niet zomaar dingen in een tekst “inlezen”. Er zijn Bijbelleraren die dat, bewust, wel doen, ze lezen onterecht openbaringen, die later zijn gedaan, in zo’n gedeelte “in”, en dat kan  alleen maar verwarring veroorzaken.

 

Let op dat er een groot verschil is tussen het “lezen” en het “bestuderen” van de Bijbel. Een voorbeeld: in Ef.1:3 staat:

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus”.

We zijn dus gezegend met ALLE geestelijke zegeningen in den hemel in Christus. Wat betekent dat? Dat betekent dat die zegeningen voor ons zijn. We moeten ze opzoeken om er van te genieten! Studeren dus!

U moet het zich zo voorstellen: God geeft u, nadat u een gelovige bent geworden, een pakket zegeningen, het pakket is van u. Maar, om te weten wat er in dat pakket zit moet u het wel open maken en het uitpakken, en, wat er niet bij hoort (verpakking materiaal) weg doen en het overgeblevene bekijken (bestuderen) en het u toe-eigenen.

Hoe de Bijbel te bestuderenDoor het Woord der waarheid recht te snijden!

In  “artikelen” en “boeken” vindt u hierover veel informatie.

In de volgende tekst, 2Tim.2:15, ziet u hoe de diverse vertalingen andere woorden gebruiken om iets uit te drukken, echter is de King James Bijbel in dezen het duidelijkst:

Staten vertaling 1946:

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

N.B.G – 1951:

“2Tim.2:15:Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

King James 1611:

“2 Tim.2:15: Study (bestuderen) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

Ziet u het onderlinge verschil?

Eventuele vragen en/of opmerkingen zijn welkom.

E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl