Artikelen

 

Naast “Artikelen” en “Boeken” vindt u hier een vijftal gegevens:

1)–Wie ben ik

2)–Wat geloof ik

3)–Waarom deze site

4)–Welke Bijbel vertaling

5)–Corrupte Bijbels

6)–Andere websites voor Bijbelstudie: “genadeBijbel.nl —  “Bereanbiblesociety.com” — “Grace ambassadors.com” — “AGBSF” — “LesFeldick.com” — “matthewmcgee.org” –“grace4you.com” “followchristspattern.com

===================

De Grote Opdracht

De komende oordelen

Prediking zonder schuldgevoel

Waar zal jij de eeuwigheid doorbrengen

Hoe we als gelovigen omgaan met het corona virus

Alle dingen nieuw

Achtergelaten worden

Roemt u ook in het kruis  (nieuw)

De sleutel tot een zorgeloos leven

What Price Israel

 

 

ARTIKELEN OVER PAULUS, DE APOSTEL DER HEIDENEN:

Christus heeft u een speciale apostel gezonden

Waarom Paulus door R.Jordan

Het evangelie van Paulus nog nooit van gehoord

Het speciale apostelschap van Paulus

Het speciale karakter van Paulus zijn apostelschap

Het afwijzen van Paulus is het afwijzen van Christus.

Bevestiging van de autoriteit van Paulus

Teksten over het speciale apostelschap van Paulus.

 

HET BEGRIJPEN VAN DE TIJDEN

Predikten Jezus en Paulus hetzelfde evangelie

Veel gestelde vragen over het genade evangelie

ONDER DE VELEN

LEER VAN DE BEDELINGEN

Hel – Sheol Hades – Paradijs- Graf

Het doel van geestelijke gaven

Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad

Brieven niet door Paulus geschreven.

De twee manifestaties van de gerechtigheid van God

Verdeelde eenheid

Dispendationalisme

Is Israel werkelijk terug in het land

DE NAUWKEURIGHEID VAN HET WOORD VAN GOD

De toehoorders van de brief aan de Hebreeen.

Wie beging de onvergeeflijke zonde

Het begin en het einde  (nieuw)

Lasterlijke aanklachten tegen de genade

Kastijdt God ons vandaag in de bedeling van genade

Ze zijn blinde leiders van de blinden

Genezing

Een betere hoop dan genezen te worden

Er is maar één God

Gnosis en Epignosis

conflict van de eeuwen

Een nieuwsbrief van de Genade Bijbel Kerk

Ben jij gered

Waarom zou God u accepteren

Bewijs van de Opname voor de Verdrukking

96 typen in Genesis

Schepping of Evolutie.  

Ga  ik naar de Heme1

Verkiezing

Hoe weet ik dat ik gered ben.

Wat moet ik geloven om gered te worden

Toen ik een kind was  

Het geloof van Jezus Christus

De oordelen

De genade beweging

Wat is een genade gelovige

Geloofsverklaring

De mens Gods

De Onbekende God

Denk hier eens over na 

Het ontdekken en begrijpen van belangrijke waarheden in de Bijbel

Abortus en de heiligheid van het leven

Begraven of cremeren.

Kernwoorden van het Evangelie

Romeinen 13 vers 1-7

De bedeling der genade Gods

De apostolische geloofsbelijdenis

Het zondaarsgebed

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven

Wat de Bijbel leert over bloed

Het recht snijden van de brieven van Paulus

Brieven niet door Paulus geschreven (Lev. 26).

Het  recht snijden van het licht

De context van Romeinen 9-11.

De Verborgenheid  (korte versie)

Wat is de Verborgenheid

De verborgenheid der godzaligheid

Een duistere rede

Als wij onze zonden belijden  

Tot vergeving der zonden – welke zonden

homoseksualiteit

Kunnen homosexuelen gered worden

Des Heeren Avondmaal

Weet u zeker dat u bent gered 

Opdat ik Hem kenne

Tenzij de Heer het huis bouwt

De tekst over het hoofdschap

De gevaren in onze dagen

De listige omleidingen des duivels

Wat is het lichaam van Mozes in Judas 9

Afgoden gesneden beelden etc

Waarom heeft God de duivel geschapen

De rechterstoel van Christus

Vrouwen in de lokale kerk

Schriftuurlijke voorbestemming

Een goed geweten

Hoe  worden we vervuld met de Geest

Stoppen met zondigen in de eeuw van genade

Wordt mijn navolgers

De onvoorwaardelijke liefde voor vijanden 

De wil van God voor zijn kinderen

Goede keuzes maken

Overvloediger leven

De blijvende Drie-Eenheid

evangelie van God en evangelie van Christus

 

Waarom is er zoveel ellende in de wereld

Waarom schiep God de Hel 

Zijn Christenen priesters

Zijn wij geestelijk Israel

Israel

De verloren zoon

Wie is de stichter van het Christendom

Wanneer is het Nieuwe Testament begonnen

De betekenis van getallen in de Bijbel

fouten in de NBG vertaling

Introductie eerste brief van Petrus

Introductie Hebreeenbrief

De man van een vrouw  

Wie bent u werkelijk

Echtscheiden en hertrouwen is geen overspel 

Orthotomeo

Beloften en verborgenheden

Progressieve openbaring

Betreffende de Romeinen

Drie dagen en drie nachten

Het onbekende kruis

Het Kruis als slecht nieuws

Niemand keek vooruit naar het kruis

De gave van het lijden

De leer van het gebed

Christus en de wet

Kwaadspreken of roddelen   

Traditie  

De twee belangrijkste verdelingen

De Schriften van de profeten

Het boek Openbaring – de zeven gemeenten

De zeven gemeenten in het boek Openbaring   

Wie was de auteur van de Hebreeenbrief

Weet u zeker dat u behouden bent

Een diepgaande studie van 1Korinthiers 15:1-4   

Belijdenis van zonden ken lawson

Verschillende rollen mannen en vrouwen in de Gemeente

Filemon

De tweede zending van Paulus

Fabels betreffende de geboorte van Jezus

De talen van mensen of van Engelen

Zijn tongen voor vandaag 

Waardoor komt de afvalligheid

De verzoening

Cornelius is niet het voorbeeld

De waarheid omtrent Johannes 3 vers 16

Deel 1 en 2 over de hel

Dezen zullen u niet reddeen

De lichamelijke opstanding

Uitgang of heengaan

Het water dat scheiding maakt

Dopen 

Eeuwige zekerheid van de gelovige

Feiten over engelen

Bidden in de bedeling der genade

Wie zijn de schapen in Johannes 10

Wie verblinde de Joden

Filippenzen hoofdstuk 3 en 4

Geloof in wat

1Thessalonicenzen hoofdstuk 4 en 5

Handelingen 2 vers 38

De rijke man en Lazarus

Het aangename jaar des Heeren

Het eerste en tweede hfdst. van 1 Korinthiers

Het evangelie dat Paulus verkondigde

Het evangelie van God

Het evangelie van het koninkrijk

Het onze Vader

Het visioen van Paulus in de tempel te Jeruzalem

Het woord der waarheid verdelen

Jezus is God

Jezus Christus almactig God

Lasterlijke aanklachten tegen de genade

Mag ik jou een vraag stellen

Onbeantwoord gebed

Onderwerp van de tienden

Paaszondag

De christelijke religie

Als het volmaakte is gekomen  

Vergelijken van profetie met verborgenheid

Verschillend goed nieuws

Verwerping van Israel is verzoening der wereld

Wederom geboren of gered

Wat is wedergeboorte

Wijs maken tot zaligheid

Chron. volgorde brieven van Paulus

30 redenen waarom wij niet functioneren onder het N.T

Eerst de Jood  

Laat u niet misleiden en misleid ook anderen niet

Uit en door het geloof

Welk evangelie werd wanneer gepredikt

Was het voorheen reeds gezegd of was het verborgen

Positionele waarheden

Buiten de bediening

Kan een christen blijdschap ervaren onder moeilijke omstandigheden

Jezus Christus is de Messias

De onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest

Dood van Christus geprofeteerd

Overzicht van de profetie van Daniël

De regering van Jezus Christus

Nog niet volmaakt in Christus

Sabbat

Tevergeefs geloofd

Dispensationeel ongehoorzaam

De bruid van Christus

Bekwame dienaars van het NT door Berean Workman

Is de Hel  een werkelijke plaats

Die hinderlijke paar woorden

Redenen waarom Paulus niet de schrijver van Hebreeën is

Ik ben niet charismatisch

Wat betekent dopen voor de doden

De hebreeuwse brieven

Tegenstellingenin de Bijbel

Waar wijzen de tekenen naar

Gered door water

Regeert God de wereld nu

Want een Kind is ons geboren

Kerstfeest

Apostolische  opvolging