Artikelen

Geloofsverklaring van de genade beweging

Naast “Artikelen” en “Boeken” vindt u hier een vijftal algemene gegevens:

1)–Homepage

2)–Wie ben ik

3)–Wat geloof ik

4)–Waarom deze site

5)–Welke Bijbel vertaling

6)–Corrupte Bijbels

7.)–Wetenswaardigheden

ANDERE WEBSITES VOOR BIJBELSTUDIE: “genadeBijbel.nl —  “Bereanbiblesociety.com” — “Grace ambassadors.com” — “AGBSF” — “LesFeldick.com” — “matthewmcgee.org” –“grace4you.com” “followchristspattern.com”.

===================

ARTIKELEN OVER PAULUS, DE APOSTEL DER HEIDENEN, HIJ IS ONZE APOSTEL, ZIE:

“Romeinen 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;  En:

“2 Timotheüs 1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

De onderstaande acht artikelen bewijzen, vanuit de Bijbel, het apostelschap van Paulus.

–INTRODUCTIE VAN DE APOSTEL PAULUS

0)–De bekering van Saulus

1)–Christus heeft u een speciale apostel gezonden

2)–Waarom Paulus door R. Jordan

3)–Het evangelie van Paulus nog nooit van gehoord

4)–Het speciale apostelschap van Paulus

5)–Het speciale karakter van Paulus zijn apostelschap

6)–Het afwijzen van Paulus is het afwijzen van Christus.

7)–Bevestiging van de autoriteit van Paulus

8)–Teksten over het speciale apostelschap van Paulus

======================================

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET GENADE EVANGELIE

======================================

Het conflict van de eeuwen

Een voortgaand conflict

 

Verstaat gij ook, hetgeen gij leest

De clausule betreffende de zonsondergang

Van een vader tot zijn zoon

Was Paulus de voornaamste der zondaars

GELOOF

Het hart van de verborgenheid

Het effect van vriendelijkheid

BOUWEN OM TE WINNEN

Euthanasie

DE WOONPLAATS VAN GOD

Tradities

Wat gebeurde er met Elia

GRACE AMBASSADORS

De aardse hoop en de hemelse hoop

Geen schoonheid die we naar Hem zouden moeten verlangen

Denk aan uw Overheidspersonen

Ook in deze genade overvloedig zijn

Een viertal artikelen

EEN DISPESATIONELE MIDDEN HANDELINGEN “MAN VAN STRO”

Waarom de stilte

Zoon van God

Het evangelie

De STILTE van Genade

Het verliezen van verlossing in de brief aan de Hebreeën

Vergeestelijken versus geestelijke toepassing

Jezus’ bediening in het Oude Testament

De algenoegzame, veel overvloediger genade van de God van alle genade

Wees geestelijk

WAAR DACHT U AAN

De Paulinische Revolutie

De mythe van Agape

Een aantal artikelen 

Hoe wordt een vrouw ‘gered door zwangerschap’

DE ANDERE SCHAPEN

De hemel is beter dan dit

De sleutel tot een zorgeloos leven

DINGEN OM TE OVERWEGEN

12 Valse goden die aanbeden worden in de kerken

Het gevaar van het occulte

De geboden van de Heer

Je kunt een vrouw niet beoordelen op haar hoofdbedekking

Het opheffen van de handen

Waren de Samaritanen gered

Reden tot vreugde

Het evangelie van de verlossing

Vergezellen de heiligen uit de hemel de Heiland bij Zijn tweede komst

De grondbeginselen van de gelovige

De toehoorders van de brief aan de Hebreeën

Een ware Bijbelse genade Kerk

Bevestigd door God

Het doel van de eerste komst van Christus

LEVTICUS VLOEKEN EN ZEGENINGEN

Is God een misdadiger

Een schuldig geweten

Twee keer “hoop”

DE ROEPING VAN ABRAHAM

DE BRUID VAN CHRISTUS

WAARHEID of CONSEQUENTIES

Hulp bij genezing

Niet geïdentificeerd met de Heilige Geest

Koop de waarheid en verkoop het niet

Je vrienden zullen denken dat je gek bent geworden

Hoe de liefde van God, in Christus, te prediken

Jezus bad nooit het Onze Vader

De dag des Heren – wat is dat

Het 23e Kanaal

Wie zal ons van Christus scheiden

Bewijs voor de opname van de kerk vóór de verdrukking

Vergeving dispensationeel gezien

Kerstfeest

Ik was niet goed aan het bidden

Een dwaas en Gods genade worden spoedig gescheiden

Man tot man

Tijd om wakker te worden

Durf of Vrijmoedigheid

Waarom geen muur

Negen redenen om recht te snijden

DE GROTE BLUNDER VAN DE KERK

Wat is het verschil

Godvrezend, moreel, religieus, maar verloren

Eén Lichaam – Eén Doop – Verdeelde Eenheid en Ongelovige Kerkleden

Vrede in moeilijke tijden

Ergernissen – struikelblokken

Hadden de bekeerlingen tot het Evangelie van het Koninkrijk eeuwige zekerheid

De terugkeer van Christus naar de aarde………..

Wat Heeft Liefde Ermee Te Maken

Essentiële zaken versus niet

Een dwaas en Gods genade worden spoedig gescheiden

De tempel van de levende God

Als iemand zelfmoord pleegt, wordt dit dan beschouwd als moord

Paulus is niet één van de twaalf apostelen

Jezus volgen

Behoort het aan Israël, of aan het lichaam van Christus

Voor de ongehuwde gelovige in Christus

Het recht snijden van het woord der waarheid

Twee belangrijke vragen

De Bijbel is voor jou

Ken je Gods wil voor jouw leven

DE OPENBARING DER VERBORGENHEID

Het geheim van het liefhebben van de Heer

het opgestane lichaam

Spreuken onder de wet

Eutychus

Zie, Ik kom haastiglijk

Zijt gij vleselijk

Beperkt of onbeperkt losgeld

Ken je Gods wil voor jouw leven

Wanneer is het Nieuwe Testament begonnen

Is Israël werkelijk terug in het land

Wat verwacht u

Wat ontbreekt er in de Apostolische Geloofsbelijdenis

Gemaakt naar Gods beeld

De eeuwenoude strijd tussen joden en moslims wie heeft gelijk

De wereld gaat voorbij

Bedeling en allegorische interpretatie

Groeien in de genade van God

Vertroosten en lijden

Laat christelijke legenden met rust

Er komt een tegenstander aan

Hoeveel hemelen zijn er

Wat is de Verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard

Een verkeerd soort dienaar

Bepalen wat aanvaardbaar is voor God

Hebben de twee beren kleine kinderen gedood

Betreffende de kleding

Het Onze Vader leert voorwaardelijke vergeving

Vertel hem niets

Verlichting

God haatte Ezau

Een diepgaande studie van 1 Korinthiërs 15

Het onderwerp van de tienden

De gevolgen van Ef 1 vers 3

Vertrouw op de Heer

Wat is het verschil

Dankende te allen tijd

De volheid des tijds

Een gids voor godsvrucht

De beperking van een grenzeloze God

Heeft Satan Gods toestemming nodig

Hoe de ongeregelden te regeren

Hoe kom je naar de hemel vanaf je huidige locatie

Corruptie NBG

Is geloof zonder werken dood

Nog één jaar.

De inwonende Geest

Oudere vrouwelijke leraressen

Hoe we het avondmaal eten

Nuttig tot lering

Een voltooide redding

De Verborgenheid en Satan

Te gestrest om gezegend te zijn

Is Christus uw Koning

Moet ik met water gedoopt worden

Predikte Jezus het kruis om gered te worden

Waarom Paulus Hymeneus een naam gaf en zijn bediening vernietigde

Is er maar één evangelie

Wat is de gave van God

Het huis bewaren

TOLSTOY

Ben ik verplicht om naar de kerk te gaan

Een betere hoop dan genezing

Zal God boos zijn als we bloed eten

Fatalisme

Satanische misleiding van gelovigen in de moderne tijd

Een omgekeerde opname

Krachtige prediking

De tweede wet van de thermodynamica

Zijn al onze zonden vergeven

Een netelige kwestie

De wet verkeerd begrepen

Hebben wij de brief die Paulus aan de Hebreeën schreef

Het einde van de wereld

Wat is een Bereër

Israëls geestelijke dingen en het lichaam van Christus

Christus onze gerechtigheid

Predikte Paulus het Koninkrijk van God

Enkele zekerheden in onzekere tijden

Het paslood

Het hoogste belang van Gods Woord voor de gelovige

Geheel op Christus vertrouwen

Geen excuses

Is lijden het gevolg van het feit dat God de zonde bestraft

Kunnen we, in de bedeling der genade, onze redding verliezen

Het Onze Vader Dispensationeel (=naar de bedelingen) Overwogen

Het onze Vader

Het herhalen van gebeden

Het Trojaanse paard

Wie denk je dat Jezus is

Het merendeel van het Christendom is dood

Verschillen tussen OT en NT

Christus naar het vlees

De uitbeelding van Daniëls voorspelling

Deze boze eeuw

Vertroost elkander

Een tweevoudig doel

De grootste bezwaren tegen de M.H.V.

De listige omleidingen des duivels

Bent u tevergeefs aan het werk

Hoor je wat ik hoor

Saulus zijn duistere toekomst

Het gebed van Jabez

De waarde van droefenis

Dingen om te vermijden als de pest

De duivel en de verborgenheid

Wie denk je dat Jezus is

Huisregels

Nieuwjaarsleven in Christus

God staat centraal

Waarom heb ik dit niet eerder gehoord

Is het recht snijden echt zo belangrijk

Hoe kunnen zoveel mensen ongelijk hebben

Hoe worstel je met een geest

Begin met Romeinen

Statenvertaling versus NBG vertaling

De drie functies van de kerk

Verschillen tussen Hand. 2, Hand. 28 en Midden Handelingen.

Vreedzaam verzet tegen wereldregeringen

HET GELOOF VAN JEZUS CHRISTUS

Een grootse geloofsbelijdenis

De verborgenheid der godzaligheid

Opgenomen worden

Wat maakt een apostel

De grootste fout bij het bestuderen van het boek Jakobus

Het evangelie (contextualiseren) in een context plaatsen

Het bloed van Abel, het bloed van Christus

Wanneer is de kerk begonnen

Vragen over de wet

De gebroken tafelen

Aanbidden we dezelfde God

Verzoend met God

Kan een overspeler naar de hemel gaan

Genade tonen aan anderen

Het evangelie dat ontbreekt in Johannes

Wanneer genade faalt in slechte tijden

Verspil je leven niet

Ranken versus Leden

Kun je je redding verliezen

Waarom staat er Toen berouwde het den Heere

Gods eeuwige doel

Het volgen van mensen

De religieuze overtuiging van Paulus

De vrede van God

Wanneer geloven in Jezus je niet kan redden

Christenen hebben een Bijbels wereldbeeld nodig

Acht goede redenen om je kerk te verlaten

De kerk van de jeukende oren

Een voorbeeld aanhouden dat een goed licht op de Heer werpt

Het uur van de kracht

Verkeerde kijk op de verborgenheid

Theologie versus Bijbelstudie

We hebben meer zonde nodig

Hoe dingen medewerken ten goede

Om te hebben en te houden

Als je vandaag zou sterven

Hoe traag is uw buik

Depressie Bijbels en natuurlijk overwinnen

Is er een verschil tussen redding en beloningen

Paulus en het geloof dat hij eertijds verwoestte

Geestelijke zegeningen in een natuurlijke wereld

Maakt Christus je gelukkig

De scheiding door het genade evangelie

De bediening van het troosten

Geestelijk groeien

Veroorzaakt het “recht snijden” kerkelijke verdeeldheid

Opzettelijke zonde

De zegeningen van een crisis

Een voortgaand conflict

De eenheid van de Geest

Paulus als vader

Verklaarde de Heer al het voedsel rein in Markus 7

Het bestuderen van de geschriften buiten de brieven van Paulus

Misvattingen van traditioneel denken

Zoiets zou een Christen toch niet doen

Wat doet de Duivel

Wat betekent het om je te bekeren

Beschouwingen over de brief aan de Efeziërs

Uit de kast komen

Christus vertrouwen

Een politicus brengt een bezoek aan de hel

Het teken van de tijd

De zaak van Christus bevorderen

Het koninkrijk van God (tekst)

Het koninkrijk van God

Opwarming van de aarde

De Verborgenheid – uittreksel

Tekenen van de nabijheid van de Opname

Paulus is het bewijs van de opstanding van Christus

De eerste die het evangelie predikte

Een recht gesneden eschatologie

De mythe van de kerk uit de eerste eeuw

De kerk van de kittelachtige oren

Hebben de doden bewustzijn.

Ik ben niet charismatisch

Gnosis en Epignosis

De eerste werken

Welk evangelie werd wanneer gepredikt.

De context om de olijfboom van Paulus te begrijpen

Omschrijving van Daniels voorspelling

Vragen over redding

De leeftijd van aanspreekbaarheid van kinderen

Koop de waarheid en verkoop het niet

UNIVERSALISM (Alverzoening)

Fabels betreffende de geboorte van Jezus

Gods roeping en uw roeping

Hoe christenen omgaan met de verleiding tot angst

De kracht van godsvrucht

Het onderscheiden van de uitdelingen van God

Miles Coverdale

Het klopte niet

Moeten gelovigen Christenen genoemd worden

De grootste Gever

Misvattingen door traditioneel denken

Hulp, leiders en vrouwen

Geen volk – een onverstandig volk

Het voorkomen van depressie

De olijfboom

Alverzoening door C.R.Stam  (staat ook onder  “boeken” )

Is de Bijbel niet meer van deze tijd

Naastenliefde versus liefde

De Grote Opdracht

De komende oordelen

Prediking zonder schuldgevoel

Waar zal jij de eeuwigheid doorbrengen

Hoe we als gelovigen omgaan met het corona virus

Alle dingen nieuw

Achtergelaten worden

Roemt u ook in het kruis  (nieuw)

De sleutel tot een zorgeloos leven

What Price Israel  (artikel is wel in het Nederlands)

Het begrijpen van de tijden

Prediking zonder schuldgevoel

Schapen zijn geen overwinnaars

Wat ze u niet vertellen

bewijs van de Opname vóór de Verdrukking

Gebedsvragen

Respect

Vergeving dispensationeel gezien  (= volgens de bedelingen) 

De Christelijke Mythe

De waarheid over duivelen en geesten

Wie zijn de Grieken

Wat is wetticisme

Het doel van geestelijke gaven

Hoe wordt ik behouden en dan…

Ben jij ook bang

Probleempassages in de brieven van Paulus

De eerste werken

Bidden in de bedeling der genade

Het begrijpen van de tijden

Predikten Jezus en Paulus hetzelfde evangelie

Onder de velen

Leer van de bedelingen  (“bedeling” betekent:  “uitdeling” )

Hel – Sheol Hades – Paradijs- Graf

Het doel van geestelijke gaven

Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad

Brieven niet door Paulus geschreven.

De twee manifestaties van de gerechtigheid van God

Verdeelde eenheid

Dispendationalisme

De nauwkeurigheid van het Woord van God

De toehoorders van de brief aan de Hebreeën.

Wie beging de onvergeeflijke zonde

Het begin en het einde

Het Katholicisme

Lasterlijke aanklachten tegen de genade

Kastijdt God ons vandaag in de bedeling van genade

Ze zijn blinde leiders van de blinden

Genezing

Een betere hoop dan genezen te worden

Er is maar één God

Gnosis en Epignosis

conflict van de eeuwen

Een nieuwsbrief van de Genade Bijbel Kerk

Ben jij gered

Waarom zou God u accepteren

De mens Gods

Bewijs van de Opname voor de Verdrukking

96 typen in Genesis

Schepping of Evolutie.  

Ga  ik naar de Heme1

Verkiezing

Hoe weet ik dat ik gered ben.

Wat moet ik geloven om gered te worden

Toen ik een kind was  

Het geloof van Jezus Christus

De oordelen

De genade beweging

Wat is een genade gelovige

 De Onbekende God

Denk hier eens over na 

Het ontdekken en begrijpen van belangrijke waarheden in de Bijbel

Abortus en de heiligheid van het leven

Begraven of cremeren.

Kernwoorden van het Evangelie

Romeinen 13 vers 1-7

De bedeling der genade Gods

Het zondaarsgebed

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven

Wat de Bijbel leert over bloed

Het recht snijden van de brieven van Paulus

Brieven niet door Paulus geschreven

Het  recht snijden van het licht

De context van Romeinen 9-11.

De Verborgenheid  (korte versie)

Wat is de Verborgenheid

De verborgenheid der godzaligheid

Een duistere rede

Als wij onze zonden belijden  

Tot vergeving der zonden – welke zonden

Homoseksualiteit

Kunnen homosexuelen gered worden

Des Heeren Avondmaal

Opdat ik Hem kenne

Tenzij de Heer het huis bouwt

De tekst over het “hoofdschap” .

De gevaren in onze dagen

De listige omleidingen des duivels

Wat is het lichaam van Mozes in Judas 9

Afgoden gesneden beelden etc.

Waarom heeft God de duivel geschapen

De rechterstoel van Christus

Vrouwen in de lokale kerk

Schriftuurlijke voorbestemming

Een goed geweten

Hoe  worden we vervuld met de Geest

Stoppen met zondigen in de eeuw van genade

Wordt mijn navolgers

De onvoorwaardelijke liefde voor vijanden 

De wil van God voor zijn kinderen

Goede keuzes maken

Overvloediger leven

De blijvende Drie-Eenheid

Evangelie van God en evangelie van Christus

Waarom is er zoveel ellende in de wereld

Waarom schiep God de Hel 

Zijn Christenen priesters

Zijn wij geestelijk Israël

Israël

De verloren zoon

Wie is de stichter van het Christendom

De betekenis van getallen in de Bijbel

Fouten in de NBG vertaling

Introductie eerste brief van Petrus

Introductie Hebreeënbrief

De man van een vrouw  

Wie bent u werkelijk

Echtscheiding en hertrouwen is geen overspel 

Orthotomeo

Beloften en verborgenheden

Progressieve openbaring

Betreffende de Romeinen

Drie dagen en drie nachten

Het onbekende kruis

Het Kruis als slecht nieuws

Niemand keek vooruit naar het kruis

De gave van het lijden

De leer van het gebed

Christus en de wet

Kwaadspreken of roddelen   

Traditie  

De twee belangrijkste verdelingen

De Schriften van de profeten

Het boek Openbaring – de zeven gemeenten

De zeven gemeenten in het boek Openbaring   

Wie was de auteur van de Hebreeënbrief

Weet u zeker dat u behouden bent

Belijdenis van zonden Ken Lawson

Verschillende rollen mannen en vrouwen in de Gemeente

Filemon

De tweede zending van Paulus

Fabels betreffende de geboorte van Jezus

De talen van mensen of van Engelen

Zijn tongen voor vandaag 

Waardoor komt de afvalligheid

De verzoening

Cornelius is niet het voorbeeld

De waarheid omtrent Johannes 3 vers 16

Deel 1 en 2 over de hel

Dezen zullen u niet redden

De lichamelijke opstanding

Uitgang of heengaan

Het water dat scheiding maakt

Dopen 

Eeuwige zekerheid van de gelovige

Feiten over engelen

Bidden in de bedeling der genade

Wie zijn de schapen in Johannes 10

Wie verblinde de Joden

Filippenzen hoofdstuk 3 en 4

Geloof in wat

1Thessalonicenzen hoofdstuk 4 en 5

Handelingen 2 vers 38

De rijke man en Lazarus

Het aangename jaar des Heeren

Het eerste en tweede hfdst. van 1 Korinthiërs

Het evangelie dat Paulus verkondigde

Het evangelie van God

Het evangelie van het koninkrijk

Het onze Vader

Het visioen van Paulus in de tempel te Jeruzalem

Het woord der waarheid verdelen

Jezus is God

Jezus Christus almachtig God

Lasterlijke aanklachten tegen de genade

Mag ik jou een vraag stellen

Onbeantwoord gebed

Onderwerp van de tienden

Paaszondag

De christelijke religie

Als het volmaakte is gekomen  

Vergelijken van profetie met verborgenheid

Verschillend goed nieuws

Verwerping van Israël is verzoening der wereld

Wederom geboren of gered

Wat is wedergeboorte

Wijs maken tot zaligheid

Chronische volgorde brieven van Paulus

30 redenen waarom wij niet functioneren onder het N.T

Eerst de Jood  

Laat u niet misleiden en misleid ook anderen niet

Uit en door het geloof

Welk evangelie werd wanneer gepredikt

Was het voorheen reeds gezegd of was het verborgen

Positionele waarheden

Buiten de bediening

Kan een christen blijdschap ervaren onder moeilijke omstandigheden

Jezus Christus is de Messias

De onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest

Dood van Christus geprofeteerd

Overzicht van de profetie van Daniël

De regering van Jezus Christus

Nog niet volmaakt in Christus

Sabbat

Tevergeefs geloofd

Dispensationeel ongehoorzaam

De bruid van Christus

Bekwame dienaars van het Nieuwe Testament 

Is de Hel  een werkelijke plaats

Die hinderlijke paar woorden

Redenen waarom Paulus niet de schrijver van Hebreeën is

Wat betekent dopen voor de doden

De Hebreeuwse brieven

Tegenstellingen in de Bijbel

Waar wijzen de tekenen naar

Gered door water

Regeert God de wereld nu

Want een Kind is ons geboren

Kerstfeest

Apostolische  opvolging